Teklif Formu

Acil Durum Yönetimi

İLGİLİ MEVZUAT
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazete)

 

İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

•Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.
• Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
• Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.
• Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
• Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
•Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
•Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.
•Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.

CAN AR  HİZMETLERİ
CAN AR-OSGB uzmanları işyerinde çalışan personeli olası acil durumlara yönelik (yangın, patlama, deprem, sel, sabotaj vb) yapılması gerekenleri Acil Durum Planları ile tanımlar. Acil Durum planlarının bilinmesi, benimsenmesi için eğitimler planlar, tatbikatlar düzenler, acil durumlara karşı hazırlıklı bulunulmasını sağlar.

Acil Durum Planları, ileride oluşabilecek olası acil durumlar karşısında ortaya çıkacak ihtiyaçlara ve bu ihtiyaçlar ile ilgili düzenlemelere dayanılarak hazırlanır. Acil Durum Planları hazırlanırken, kuruluşun karşılaşabileceği tüm olası acil durumlar belirlenir, gerçekleşme olasılığına göre tatbikat planlarının periyodu belirlenir.

Acil Durum Yönetim Süreci;
•Olası acil durumlar kaynaklarının, niteliğinin, büyüklüğünün ve sonuçlarının tanımlanması,
•Acil durum dokümanlarının (Acil Durum El Kitabı, Acil Durum Prosedürü, Acil Durum Uygulama Talimatları,

Acil Durum Planları, Acil Durum Tahliye Planları tanımlanması, tüm çalışanlara duyurulması, dağıtımı;
•Acil Durum Planlarının hazırlanması ve ilgili bölümlerde asılması, duyurulması,
•Acil Durum Tahliye Planlarının hazırlanması ve ilgili bölümlerde asılması, duyurulması,
•Acil durum müdahale ekiplerinin belirlenmesi, yönetim, iletişim ve koordinasyon esaslarının tanımlanması,
•Acil durum ekiplerinin periyodik eğitimlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
•Acil durum müdahale ekipmanlarının belirlenmesi, yerleşim planının hazırlanması,
•Acil durum müdahale ekipmanlarının periyodik uygunluk kontrollerinin gerçekleştirilmesi, varsa uygunsuzlukların giderilmesi,
•Acil durum senaryolarının oluşturulması ve tatbikatların gerçekleştirilmesi, raporlanması,
•Değişen durumlara göre Acil Durum Planlarının güncellenmesi