Teklif Formu

S.S.S

Kimler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındadır? 
Kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve iş yerlerini, bu iş yerlerinin işverenleri ile işveren vekillerini, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanları kapsar.
Kimler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında değildir? 
Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri, afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri, ev hizmetleri, çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar ve hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetlerinde çalışanlar kapsamda değildir.
Hangi iş yerlerinde risk değerlendirmesi yapılmalıdır? 
1.Ocak.2013 tarihi itibariyle çalışan sayısı ve tehlike sınıfı farkı gözetmeksizin tüm iş yerlerinde risk değerlendirmesi yapılacaktır.
1.Ocak.2013 tarihi itibariyle risk değerlendirmesinin yanında başka neler yapmalıyız? 

Tehlike sınıfı ve iş kolu ayırt etmeksizin, tüm iş yerlerinde acil durum planları hazırlanmalı ve çalışanlar 19 konuda eğitimden geçirilmelidir.

Çalışanlar hangi konularda eğitim alacaklardır? 
 

 • Eğitim Konuları
  1. Genel konular
  a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
  b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
  c) İşyeri temizliği ve düzeni,
  ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
  2. Sağlık konuları
  a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
  b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
  c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
  ç) İlkyardım
  3. Teknik konular
  a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
  b) Elle kaldırma ve taşıma,
  c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
  ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
  d) Ekranlı araçlarla çalışma,
  e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
  f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
  g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
  ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
  h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
  ı) Tahliye ve kurtarma
 
Eğitimlerin bedelini kim ödeyecek? 
İşveren.
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılan hiçbir şeyin bedeli, hiçbir surette çalışana yüklenemez.
 
Eğitimler dinlenme saatlerinde yapılsa olur mu? 
Olmaz! Eğitimlerin çalışma saatlerinde yapılması esastır.
Üstelik eğitimlerde geçen süreler çalışma süresinden sayılır.
 
Eğitim süreleri ne kadardır? 
 
Eğitim süreleri
Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;
a) Az tehlikeli iş yerleri için en az (8) sekiz saat,
b) Tehlikeli iş yerleri için en az (12)  on iki saat,
c) Çok tehlikeli iş yerleri için en az (16) on altı saat
olarak her çalışan için düzenlenir.
 
Eğitim sürelerinin konulara göre dağıtımında iş yerinde yürütülen faaliyetler esas alınır.
 
Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte dört saat ve katları şeklinde iş yerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir.
 
Eğitimde geçen süreler çalışma süresinden sayılır.

Çalışan eğitimlerini kimler verebilir? 

Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;
a) İş yerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimleri tarafından,
b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından, konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilir.
 
Çalışan bir kez eğitildikten sonra bu konuyu unutabilir miyiz? 
Hayır!.
 
Eğitim verilmesi ve tekrarlanması gereken durumlar
İşveren, çalışanlarına asgari yukarıda belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.
 
İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve iş yerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.
 
Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.
 
Verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:
a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde yılda en az bir defa.
b) Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde iki yılda en az bir defa.
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde üç yılda en az bir defa.
 
İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.
 
Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
 
Risk değerlendirmesi kimler tarafından yapılır? 
 
Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur:
a) İşveren veya işveren vekili.
b) İş yerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimleri.
c) İş yerindeki çalışan temsilcileri.
ç) İş yerindeki destek elemanları*.
d) İş yerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve iş yerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
 
Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi.
 
Çalışan temsilcisi nasıl belirlenir? Temsilci sayısı ne olmalıdır? 
 
İşveren, iş yerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir:
- İki ile elli arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde bir,
- Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde iki,
- Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde üç,
- Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde dört,
- Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde beş,
- İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinde altı çalışan temsilcisi bulunmalıdır.
 
Tehlike sınıflarına göre hangi sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanı çalıştırılmalıdır? 
 
Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi gereklidir.
31/01/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” ine göre üç yıllık mesleki tecrübe ve (C) veya (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip iş güvenliği uzmanları; sektörel düzenleme kapsamında kendi meslek dallarına uygun işlerin yapıldığı iş yeriyle sınırlı olmak üzere, bütün tehlike sınıflarındaki iş yerlerinde maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren yedi yıl süresince görevlendirilebilirler.
 
İş yerinin tehlike sınıfı nasıl belirlenir? 
 
İş yerinizin (en az) 23 haneli olan SGK sicil numarasının en başından 2.3.4. ve 5 karakterleri iş kolu kodu/faaliyet kodu/tescil kodu olarak isimlendirilir. Bu 4 haneli kod sizin esas faaliyetinizi tanımlamaktadır. Bu 4'lü kodu, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği'nde bulduktan sonra, 4 lü iş kolu konunun altında yazılmış faaliyetlerden yaptığınız işi en iyi tanımlayan kod seçilir. Seçtiğiniz kod 6'lı NACE kodunuz karşısında yazan tehlike sınıfı da iş yerinizin tehlike sınıfıdır. 
 
Çalışanların sağlık gözetimi kimin sorumluluğundadır? 
 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 15. maddesi gereğince işveren,
a)    Çalışanların iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
b)    Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
i.    İşe girişlerinde.
ii.    İş değişikliğinde.
iii.    İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
iv.    İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile iş yerinin tehlike sınıfına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen düzenli aralıklarla.
 
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
 
Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, iş yeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan iş yeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.
 
Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.
 
Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.
 
İşveren, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimini nasıl yapar? 
 
İşveren, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde ve sağlık hizmeti sunucuları veya iş yeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını da, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirir.

 

Acil durum planları, yangınla mücadele, ilk yardım ve tahliye kimin sorumluluğundadır? 
 

İşverenin. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 11. ve 12. maddeleri bu konuyu düzenlemektedir. Bu maddelere göre işveren,

 
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
 
b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.
 
c) Acil durumlarla mücadele için iş yerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile iş yerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
 
ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, iş yeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
 
Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işveren,
 
a) Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir.
 
b) Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyemez.
 
İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine olanak sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.
 
Ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaşıldığında çalışan nasıl davranmalıdır? 
 

Çalışanlar, kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilirler. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.

 

Çalışmaktan kaçınma hakkı nedir? 
 

Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar iş yeri sağlık ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı iş yerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir. Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

 

Nerelerde tam süreli iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmek zorundadır? 
 

Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla işçisi olan iş yerlerinde her 2000 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş yeri hekimi görevlendirilir. İşçi sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak bu kılavuzun 7. maddesinde belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş yeri hekimi eklenir.

 
Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla işçisi olan iş yerlerinde her 1500 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş yeri hekimi görevlendirilir. İşçi sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak bu kılavuzun 7. maddesinde belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş yeri hekimi eklenir.
 
Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla işçisi olan iş yerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş yeri hekimi görevlendirilir. İşçi sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak bu kılavuzun 7. maddesinde belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş yeri hekimi eklenir.
 
Tam süreli iş yeri hekimi görevlendirilen iş yerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

 Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her  1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının  1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

 Tehlikeli sınıfta yer alan  500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her  500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

 Çok tehlikeli sınıfta yer alan  250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her   250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının  250 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

 
Çalışanların periyodik muayeneleri ne kadar sıklıkla yapılmalıdır? 
 
Çalışanın kişisel özellikleri, iş yerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;
 
a) Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç beş yılda bir,
 
b) Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç üç yılda bir,
 
c) Çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç yılda bir,
 
defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak iş yeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.